Tâm-Tầm-Tài-Tín *

Hòa-Hoài-Học-Hiểu *

Tinh-Trí-Tốc-Trung *

Đủ-Đều-Đúng-Đa