Có bề dày

– Có sự tập trung

– Có kinh nghiệm thực chiến