Thương hiệu được nghĩ tới đầu tiên trong “sản xuất, cung cấp giải pháp, vật tư và thi công tiêu âm”.